ေဇာတိကသကၤန္းပရိကၡရာေစ်းႏႈန္းမ်ား

၂၀၁၇-ခု ႏွစ္ 'ေဇာတိက' ကထိန္သကၤန္းပရိကၡရာ ေစ်းႏႈန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားအားလံုး

တရုတ္စီ၀ိုင္စီဒြိစုံ L ဆိုဒ္ (ရိုးရိုး)၉၅၀၀
ကိုရီးယားစီ၀ိုင္စီဒြိစုံ L ဆိုဒ္ (ရိုးရိုး)၁၁၀၀၀
ကိုရီးယားစီ၀ိုင္စီဒြိစုံ L ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ - ဓားခြဲ)၁၃၀၀၀
စကၤာပူစီ၀ိုင္စီဒြိစုံ L ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ - ဓားခြဲ)၁၅၀၀၀
ယိုးဒယားစီ၀ိုင္စီဒြိစုံ L ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ - ဓားခြဲ)၂၀၀၀၀
အင္ဒို႐ိုင္ဖယ္ဒြိစံု L ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ - ဓားခြဲ)၂၀၀၀၀
ပဒုမၼာခ်ည္၀ိုင္ (ပိႏၵဲ) L ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ - ဓားခြဲ)၂၄၀၀၀
ဂ်ပန္စီ၀ိုင္စီဒြိစုံ (ဘိုမ) L ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ - ဓားခြဲ)၃၀၀၀၀
ဂ်ပန္စီ၀ိုင္စီဒြိစုံ (ဘိုမ) LL ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ - ဓားခြဲ)၃၃၀၀၀
ဂ်ပန္မာတင္ဒြိစုံ (ဘိုမ) L ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ - ဓားခြဲ)၃၈၀၀၀
ဂ်ပန္မာတင္ဒြိစုံ (ဘိုမ) LL ဆုိဒ္ (၉ျဖတ္ - ဓားခြဲ)၄၁၀၀၀
သရီးရိုင္ဖယ္ဒြိစုံ (ဘိုမ - ၃၃၃) L ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ - ဓားခြဲ)၃၈၀၀၀
သရီးရိုင္ဖယ္ဒြိစုံ (ဘိုမ - ၃၃၃) LL ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ - ဓားခြဲ)၄၁၀၀၀
ဂ်ပန္လီနင္ဒြိစုံ (လိပ္ျပာ) L ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ - ဓားခြဲ)၃၈၀၀ဝ
စူပါကင္း 999 စီဝိုင္စီ L ဆိုဒ္ (၂၈ျဖတ္ - ဓားခြဲ)၇၀၀၀၀
စူပါကင္း CCC ေကာ္တြန္ L ဆိုဒ္ (၂၈ျဖတ္ - ဓားခြဲ)၈၀၀၀၀
စူပါကင္း 777 သရီးရိုင္ဖယ္ L ဆိုဒ္ (၂၈ျဖတ္ - ဓားခြဲ)၉၀၀၀၀
စူပါကင္း GGG ေကာ္တြန္ L ဆိုဒ္ (၂၈ျဖတ္ - ဓားခြဲ)၁၀၀၀၀၀
စူပါကင္း AAA ေကာ္တြန္ L ဆိုဒ္ (၂၈ျဖတ္ - ဓားခြဲ)၁၂၀၀၀၀
ပဒုမၼာ ၾကာရိုးခ်ည္သကၤန္း (အင္းေလးက်ိဳင္းခမ္း) ဒြိစုံ၂၅၀၀၀၀၀

ရွင္ငယ္ ( ၃ နွစ္ မွ ၉ ႏွစ္ ) ကိုရင္ေဆာင္သကၤန္း

၃ေတာင္ x ၄ေတာင္(မဟာဂႏၶာရံုမူ) စကၤာပူစီ၀ိုင္စီဒြိစံု၇၀၀၀ က်ပ္
၃ေတာင္ x ၄ေတာင္(မဟာဂႏၶာရံုမူ) ယိုးဒယားစီ၀ိုင္စီဒြိစံု၈၀၀၀ က်ပ္
၃ေတာင္ x ၄ေတာင္(မဟာဂႏၶာရံုမူ) ဂ်ပန္စီ၀ိုင္စီဒြိစံု၁၃၀၀၀ က်ပ္
၃ေတာင္ x ၄ေတာင္(မဟာဂႏၶာရံုမူ) သရီးရိုင္ဖယ္ဒြိစံု၁၄၀၀၀ က်ပ္

ရွင္လတ္( ၉ နွစ္ မွ ၁၃ ႏွစ္ ) ကိုရင္ေဆာင္သကၤန္း

၃ေတာင္ထြာ x ၄ေတာင္ထြာ(မဟာဂႏၶာရံုမူ) စကၤာပူစီ၀ိုင္စီဒြိစံု၈၀၀၀ က်ပ္
၃ေတာင္ထြာ x ၄ေတာင္ထြာ(မဟာဂႏၶာရံုမူ) ယိုးဒယားစီ၀ိုင္စီဒြိစံု၁၀၀၀၀ က်ပ္
၃ေတာင္ထြာ x ၄ေတာင္ထြာ(မဟာဂႏၶာရံုမူ) ဂ်ပန္စီ၀ိုင္စီဒြိစံု၁၇၀၀၀ က်ပ္
၃ေတာင္ထြာ x ၄ေတာင္ထြာ(မဟာဂႏၶာရံုမူ) သရီးရိုင္ဖယ္ဒြိစံု၁၈၀၀၀ က်ပ္

ရွင္ႀကီး( ၁၃ နွစ္ မွ ၁၈ ႏွစ္ ) ကိုရင္ေဆာင္သကၤန္း

၄ေတာင္ x ၅ေတာင္(မဟာဂႏၶာရံုမူ) စကၤာပူစီ၀ိုင္စီဒြိစံု၉၀၀၀ က်ပ္
၄ေတာင္ x ၅ေတာင္(မဟာဂႏၶာရံုမူ) ယိုးဒယားစီ၀ိုင္စီဒြိစံု၁၂၀၀၀ က်ပ္
၄ေတာင္ x ၅ေတာင္(မဟာဂႏၶာရံုမူ) ဂ်ပန္စီ၀ိုင္စီဒြိစံု၂၀၀၀၀ က်ပ္
၄ေတာင္ x ၅ေတာင္(မဟာဂႏၶာရံုမူ) သရီးရိုင္ဖယ္ဒြိစံု၂၂၀၀၀ က်ပ္

၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီ ေဇာတိက(၉)ျဖတ္(၉)စ ဓါးခြဲသကၤန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားအားလံုး

ေဇာတိက(၉)စ ဓားခြဲသကၤန္းသည္ ၁၉၈၁ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (ဒုတိယအဖြဲ႕ခြဲ) ၏ ပထမအႀကိမ္၊ ဒုတိယညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀း (၂/၈၆)မွ ၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီ သကၤန္းခ်ဳပ္နည္း ၾသ၀ါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားအရ ပိတ္စမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္၊ ဆက္စပ္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားပါသည္။
အသံုးျပဳေသာ ပိတ္စ(၉)စ၏ အမည္စာရင္း
(၁) ၀ိ၀ဋၬ (အလယ္ေခါင္ခန္း) ---- ၁စ
(၂) အႏု၀ိ၀ဋၬ (ေဘးေခါင္ရံခန္း) ---- ၂စ
(၃) ဗာဟႏၱ (အစြန္လက္လိပ္ခန္း) ---- ၂စ
(၄) အႏု၀ါတ (အလ်ားအနားပတ္) ---- ၂စ
(၅) ပရိဘ႑ (အနံအနားပတ္) ---- ၂စ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေထရ၀ါဒဗုဒၶသကၤန္းေတာ္ျမတ္ ေဇာတိက(၂၈)ျဖတ္၊ (၂၈)စဓါးခြဲသကၤန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားအားလံုး

ေဇာတိက (၂၈)စ ဓားခြဲသကၤန္းသည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ၀ိနည္းဥပေဒလမ္းညႊန္ခ်က္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဇာတိကကုမၸဏီမွ ကိုယ္တုိင္ရက္လုပ္ထားေသာ စူပါကင္းအမွတ္တံဆိပ္ပါ သကၤန္းလ်ားပိတ္စ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ ခ်ဳပ္လုပ္ထားပါသည္။ က်မ္းကိုးစာရင္း မဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္၊ ပါစိတ္ပါဠိေတာ္၊ စူဠ၀ဂ္ ပါဠိေတာ္၊ အဂၤဳတၱိဳရ္ အဌကထာ နိသ် (မိုးထိမူ)၊ သီလကၡန္ အဌကထာ ျမန္မာျပန္၊ စီ၀ရ၀ဏ၀ိနိစၧယက်မ္း (ေညာင္ေလးပင္ဦးအရိယမေထရ္ျမတ္)၊ ျမတ္သကၤန္းႏွင့္ လူရဟႏာၱ (တကၠသိုလ္သွ်င္သီရိ)၊ ၀ိနယပုစာၧ၀ိသဇၨနာက်မ္း (ထိမ္ေတာဆရာေတာ္ႀကီး ဘဒၵႏၲေတဇ၀ႏၲမဟာေထရ္)၊ ၀ိနည္းဥပေဒေတာ္ႀကီး (အရွင္ ၾသဘာသ)၊ ၀ိနယသမူဟ၀ိနစၧက်မ္း(ဦးနိေျဂာဓအသွ်င္)၊ အရွင္ဇနကဘိ၀ံသေရးသားသည့္၊ က်မ္းစာမ်ားႏွင့္ The Book of The Discipline (VINAYA-PITAKA) MAHA VAGGA, Cambridge University. က်မ္းစာမ်ားႏွင့္အညီ သကၤန္းလ်ာ ပိတ္စမ်ားအား ေဆးဆုိးျခင္း၊ သကၤန္းတစ္ထည္တြင္ပါ၀င္ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား အာလံုးအတြက္ တစ္စမက်န္ ျဖတ္ေတာက္ဆက္စပ္၍ ေဇာတိကသကၤန္းမ်ားကို ခ်ဳပ္လုပ္ထားပါသည္။
(၁) ၀ိ၀ဋၬ (အလယ္ေခါင္ခန္း) - ၁စ
(၂)အန၀ိ၀ဋၬ (ေဘးေခါင္ရံခန္း) - ၂စ
(၃)ဗာဟႏၱ (အစြန္လက္လိပ္ခန္း) - ၂စ
(၄)မဟာမ႑လ (အိမ္၀န္းႀကီးအခန္း) - ၅စ
(၅)အၯမ႑လ (အိမ္၀န္းငယ္အခန္း) - ၅စ
(၆)ကုသိ (တလုပ္ေျမာင္းရွည္အခန္း) - ၄စ
(၇)အၯကုသိ (တလုပ္ေျမာင္းငယ္အခန္း) - ၅စ
(၈)အႏု၀ါတ (အလ်ားအနားပတ္) - ၂စ
(၉)ပရိဘ႑ (အနံအနားပတ္) - ၂စ

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္်၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊ ၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၉၃၁၇၃၉၃၊ ၀၉-၃၂၃၀၇၅၃၄

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

၁၅လမ္း၊ ေညာင္ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၃၁၃၇

ေဇာတိက(၈)

ပုဇြန္ေတာင္ဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊ ပုဇြန္ေတာင္ေစ်းအနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၃၀၇၅၀၀၅၅

ေဇာတိက(၉)

AKK Shopping Mall အနီး၊ က်ိဳကၠဆံဘုရားလမ္းမွတ္တိုင္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၈၅၆၀၇၉၃

ေဇာတိက(၁၀)

ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ ၈၅၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၇၅၄၇၀၊ ၃၇၅၄၇၃၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၅၅၂၉၂၅

ေဇာတိက (တ/ဥကၠလာ)

(၁၄၅/က)၊ ပါရမီလမ္း၊ ပါရမီအေ၀းေျပးေရွ႕၊တ/ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၃၃၃၂၆၇

ေဇာတိက (မ/ဥကၠလာ)

ေခမာသီလမ္း၊ မ/ဥကၠလာ(စ်)ေစ်းအနီး၊ မ/ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း-၀၉-၃၃၁၆၆၄၂၉။

ေဇာတိက (ေျမနီကုန္း)

တိုက္ (၁၇-ေအ)၊ပဒုမၼာလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း-၀၉-၃၃၁၆၆၄၂၇။

ေဇာတိက (သိမ္ႀကီးေစ်း)

အမွတ္(၅၇)၊ ကုန္ေစ်းတန္းလမ္း၊ သိမ္ႀကီးေစ်းအနီး၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း ၀၁-၃၈၉၃၅၃

ေဇာတိက (အင္းစိန္)

အမွတ္(၉)၊ လိႈင္ျမစ္ကမ္းလမ္း၊ အင္းစိန္ေစ်းႀကီးေရွ႕၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း ၀၉ ၃၃၅၄၅၂၁၂

ေဇာတိက (ဘုရင့္ေနာင္)

အမွတ္(၁၁၀)၊ သမိုင္းဘူတာရံုလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။(သမုိင္းခံုးေက်ာ္တံတား ႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္တံတာၾကား)။ ဖုန္း ၀၉ ၃၂၂၁၂၁၂၈

ေဇာတိက (ေအာင္မဂၤလာ)

အေဆာင္(တ)၊ အခန္း(၄)၊ ဒဂံုလမ္း၊ အေ၀းေျပး၀င္း၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။(နယ္ျဖန္႕ခ်ီေရး ပင္မဆိုင္)။ ဖုန္း ၀၁-၆၃၇၂၅၆

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

ေဇာတိက (ေနျပည္ေတာ္)

၅၀၁၊ ရာဇဌာနီလမ္း၊ ရြာေကာက္ရပ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၆၇ ၂၅၄၂၂၊ ၀၉ ၇၉၉၈၈၈၆၈၁၊ ၀၉-၄၉၂၇၇၅၅၂

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉