ေဇာတိကသကၤန္းပရိကၡရာေစ်းႏႈန္းမ်ား

၂၀၁၉-ခု ႏွစ္ 'ေဇာတိက' သကၤန္းပရိကၡရာ ေစ်းႏႈန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားအားလံုး

တရုတ္စီ၀ိုင္စီဒြိစုံ L ဆိုဒ္ (ရိုးရိုး)၁၂၀၀၀
ကိုရီးယားစီ၀ိုင္စီဒြိစုံ L ဆိုဒ္ (ရိုးရိုး)၁၄၀၀၀
ကိုရီးယားစီ၀ိုင္စီဒြိစုံ L ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ဓါးခြဲ)၁၅၀၀၀
စကၤာပူစီ၀ိုင္စီဒြိစုံ L ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ဓားခြဲ)၁၈၀၀၀
ယိုးဒယားစီ၀ိုင္စီဒြိစုံ L ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ဓားခြဲ)၂၂၀၀၀
အင္ဒိုသရီးရိုင္ဖယ္္ L ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ဓားခြဲ)၂၂၀၀၀
ပဒုမၼာခ်ည္၀ိုင္(ပိႏၷဲ) L ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ဓားခြဲ)၂၇၀၀၀
ဂ်ပန္စီ၀ိုင္စီဒြိစုံ (ဘိုမ) L ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ဓားခြဲ)၃၅၀၀၀
ဂ်ပန္လီနင္ဒြိစုံ L ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ဓားခြဲ)၄၀၀၀ဝ
သရီးရိုင္ဖယ္ဒြိစုံ (ဘိုမ-၃၃၃) L ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ဓားခြဲ)၄၀၀၀၀
ဂ်ပန္မာတင္ဒြိစုံ (ဘိုမ) L ဆိုဒ္ (၉ျဖတ္ဓားခြဲ)၄၀၀၀၀
စူပါကင္း ဂ်ပန္စီ၀ိုင္စီ L ဆုိဒ္ (၂၈-ျဖတ္ဓားခြဲ)၆၀၀၀၀
စူပါကင္း သရီးရိုင္ဖယ္္္ဒြိစုံ L ဆုိဒ္ (၂၈-ျဖတ္ဓားခြဲ)၇၀၀၀၀
စူပါကင္း ေကာ္တြန္ခ်ည္ L ဆုိဒ္ (၂၈-ျဖတ္ဓားခြဲ)၇၀၀၀၀
စူပါကင္း ဘီဂရိတ္ ေကာ္တြန္ခ်ည္ L ဆုိဒ္ (၂၈-ျဖတ္ဓားခြဲ)၁၀၀၀၀၀
စူပါကင္း ေအဂရိတ္ ေကာ္တြန္ခ်ည္ L ဆုိဒ္ (၂၈-ျဖတ္ဓားခြဲ)၁၂၀၀၀၀
စူပါကင္း စတားဂရိတ္ ေကာ္တြန္ခ်ည္ L ဆုိဒ္ (၂၈-ျဖတ္ဓားခြဲ)၁၅၀၀၀၀
ပဒုမၼာ ၾကာရိုးခ်ည္သကၤန္း (အင္းေလးက်ိဳင္းခမ္း) ဒြိစုံ၂၃၀၀၀၀၀

ရွင္ငယ္ ( ၃ နွစ္ မွ ၆ ႏွစ္ ) ကိုရင္ေဆာင္သကၤန္း

တက္ထရြန္ စီ၀ိုင္စီဒြိစံု ၃-ေတာင္ထြာ x ၃-ေတာင္ ၁၄၅၀၀ က်ပ္

ရွင္လတ္( ၇ နွစ္ မွ ၉ ႏွစ္ ) ကိုရင္ေဆာင္သကၤန္း

တက္ထရြန္ စီ၀ိုင္စီဒြိစ ၃-ေတာင္ထြာ                 ၁၅၀၀၀ က်ပ္

ရွင္လတ္( ၉ နွစ္ မွ ၁၁ ႏွစ္ ) ကိုရင္ေဆာင္သကၤန္း

တက္ထရြန္ စီ၀ိုင္စီဒြိစ ၄-ေတာင္ x ၃-ေတာင္ထြာ ၁၅၅၀၀ က်ပ္

ရွင္ႀကီး( ၁၁ နွစ္ မွ ၁၃ ႏွစ္ ) ကိုရင္ေဆာင္သကၤန္း

တက္ထရြန္ စီ၀ိုင္စီဒြိစ ၄-ေတာင္                     ၁၆၅၀၀ က်ပ္

ရွင္ႀကီးရွယ္( ၁၃ နွစ္ မွ ၁၅ ႏွစ္ ) ကိုရင္ေဆာင္သကၤန္း

တက္ထရြန္ စီ၀ိုင္စီဒြိစ ၄-ေတာင္ထြာ x ၄-ေတာင္ ၁၇၅၀၀ က်ပ္

ရွင္ႀကီးဇက( ၁၅ နွစ္ မွ ၁၈ ႏွစ္ ) ကိုရင္ေဆာင္သကၤန္း

တက္ထရြန္ စီ၀ိုင္စီဒြိစ ၅-ေတာင္ x ၄-ေတာင္ထြာ ၁၈၅၀၀ က်ပ္

၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီ ေဇာတိက(၉)ျဖတ္(၉)စ ဓါးခြဲသကၤန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားအားလံုး

ေဇာတိက(၉)စ ဓားခြဲသကၤန္းသည္ ၁၉၈၁ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ (ဒုတိယအဖြဲ႕ခြဲ) ၏ ပထမအႀကိမ္၊ ဒုတိယညွိႏိႈင္း အစည္းအေ၀း (၂/၈၆)မွ ၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီ သကၤန္းခ်ဳပ္နည္း ၾသ၀ါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားအရ ပိတ္စမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္၊ ဆက္စပ္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားပါသည္။
အသံုးျပဳေသာ ပိတ္စ(၉)စ၏ အမည္စာရင္း
(၁) ၀ိ၀ဋၬ (အလယ္ေခါင္ခန္း) ---- ၁စ
(၂) အႏု၀ိ၀ဋၬ (ေဘးေခါင္ရံခန္း) ---- ၂စ
(၃) ဗာဟႏၱ (အစြန္လက္လိပ္ခန္း) ---- ၂စ
(၄) အႏု၀ါတ (အလ်ားအနားပတ္) ---- ၂စ
(၅) ပရိဘ႑ (အနံအနားပတ္) ---- ၂စ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေထရ၀ါဒဗုဒၶသကၤန္းေတာ္ျမတ္ ေဇာတိက(၂၈)ျဖတ္၊ (၂၈)စဓါးခြဲသကၤန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားအားလံုး

ေဇာတိက (၂၈)စ ဓားခြဲသကၤန္းသည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ၀ိနည္းဥပေဒလမ္းညႊန္ခ်က္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဇာတိကကုမၸဏီမွ ကိုယ္တုိင္ရက္လုပ္ထားေသာ စူပါကင္းအမွတ္တံဆိပ္ပါ သကၤန္းလ်ားပိတ္စ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ ခ်ဳပ္လုပ္ထားပါသည္။ က်မ္းကိုးစာရင္း မဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္၊ ပါစိတ္ပါဠိေတာ္၊ စူဠ၀ဂ္ ပါဠိေတာ္၊ အဂၤဳတၱိဳရ္ အဌကထာ နိသ် (မိုးထိမူ)၊ သီလကၡန္ အဌကထာ ျမန္မာျပန္၊ စီ၀ရ၀ဏ၀ိနိစၧယက်မ္း (ေညာင္ေလးပင္ဦးအရိယမေထရ္ျမတ္)၊ ျမတ္သကၤန္းႏွင့္ လူရဟႏာၱ (တကၠသိုလ္သွ်င္သီရိ)၊ ၀ိနယပုစာၧ၀ိသဇၨနာက်မ္း (ထိမ္ေတာဆရာေတာ္ႀကီး ဘဒၵႏၲေတဇ၀ႏၲမဟာေထရ္)၊ ၀ိနည္းဥပေဒေတာ္ႀကီး (အရွင္ ၾသဘာသ)၊ ၀ိနယသမူဟ၀ိနစၧက်မ္း(ဦးနိေျဂာဓအသွ်င္)၊ အရွင္ဇနကဘိ၀ံသေရးသားသည့္၊ က်မ္းစာမ်ားႏွင့္ The Book of The Discipline (VINAYA-PITAKA) MAHA VAGGA, Cambridge University. က်မ္းစာမ်ားႏွင့္အညီ သကၤန္းလ်ာ ပိတ္စမ်ားအား ေဆးဆုိးျခင္း၊ သကၤန္းတစ္ထည္တြင္ပါ၀င္ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား အာလံုးအတြက္ တစ္စမက်န္ ျဖတ္ေတာက္ဆက္စပ္၍ ေဇာတိကသကၤန္းမ်ားကို ခ်ဳပ္လုပ္ထားပါသည္။
(၁) ၀ိ၀ဋၬ (အလယ္ေခါင္ခန္း) - ၁စ
(၂)အန၀ိ၀ဋၬ (ေဘးေခါင္ရံခန္း) - ၂စ
(၃)ဗာဟႏၱ (အစြန္လက္လိပ္ခန္း) - ၂စ
(၄)မဟာမ႑လ (အိမ္၀န္းႀကီးအခန္း) - ၅စ
(၅)အၯမ႑လ (အိမ္၀န္းငယ္အခန္း) - ၅စ
(၆)ကုသိ (တလုပ္ေျမာင္းရွည္အခန္း) - ၄စ
(၇)အၯကုသိ (တလုပ္ေျမာင္းငယ္အခန္း) - ၅စ
(၈)အႏု၀ါတ (အလ်ားအနားပတ္) - ၂စ
(၉)ပရိဘ႑ (အနံအနားပတ္) - ၂စ

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။   ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊ ၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၉၃၁၇၃၉၃၊ ၀၉-၃၂၃၀၇၅၃၄

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။    ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈၊ ၀၁-၈၆၀၃၁၂၈

ေဇာတိက(၅)

၁၅လမ္း၊ ေညာင္ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊           ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း၊ ရန္ကုန္     ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၆၅၃၁၃၇

ေဇာတိက(၈)

ပုဇြန္ေတာင္ဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊ ပုဇြန္ေတာင္ေစ်းအနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။    ဖုန္း ၀၁-၈၆၁၀၇၉၆

ေဇာတိက(၉)

AKK Shopping Mall အနီး၊ က်ိဳကၠဆံဘုရားမွတ္တိုင္၊ ရန္ကုန္    ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၈၅၆၀၇၉၃

ေဇာတိက(၁၀)

ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ ၈၅၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၈၀၂

ေဇာတိက (၁၁)

ဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ (၉၄၆) သုဓမၼာလမ္း၊ မ/ဥကၠလာ၊       ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၉၆၉၂၂၇၉

ေဇာတိက (၁၂)

အမွတ္ (၃၆)၊ေရတာရွည္လမ္းသစ္၊ ယုဇန ဟိုတယ္အနီး၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း-၀၉-၈၆၁၈၆၇၃။

ေဇာတိက (တ / ဥကၠလာ)

(၁၄၅/ က)၊ ပါရမီလမ္း၊ ပါရမီအေ၀းေျပးေရွ ႔၊ တ / ဥကၠလာပ     ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း ၀၁-၂၃၃၃၂၆၇

ေဇာတိက (မ / ဥကၠလာ)

ေခမာသီလမ္း၊ မ / ဥကၠလာ(စ်)ေစ်းအနီး၊ မ / ဥကၠလာပၿမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔။ ဖုန္း ၀၉-၃၃၁၆၆၄၂၉

ေဇာတိက (ေျမနီကုန္း)

တိုက္ (၁၇-ေအ)၊ပဒုမၼာလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။    ဖုန္း ၀၉-၃၃၁၆၆၄၂၇။

ေဇာတိက (သိမ္ႀကီးေစ်း)

၅၇၊ ကုန္ေစ်းတန္းလမ္း၊ သိမ္ႀကီးေစ်းအနီး၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း ၀၁-၃၈၉၃၅၃

ေဇာတိက (အင္းစိန္)

၅၀၊ လိႈင္ျမစ္ကမ္းလမ္း၊ ေပါက္ေတာရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။    ဖုန္း ၀၉-၃၃၅၄၅၂၁၂

ေဇာတိက (ဘုရင့္ေနာင္)

အမွတ္(၁၁၀)၊သမုိင္းခံုးေက်ာ္တံတားႏွင့္ဘုရင့္ေနာင္တံတာၾကား၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၉-၃၂၂၁၂၁၂၈

ေဇာတိက (ရန္ကင္း)

၂၄၈၊ သစၥာလမ္းမႀကီး ႏွင့္ မိုးေကာင္းလမ္းေထာင့္၊ ရန္ကင္း       ၿမိဳ႔နယ္။ ဖုန္း ၀၉-၃၀၇၅၀၀၅၅

ေဇာတိက (ကမၻာေအး)

၂၁၀၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။       ဖုန္း ၀၉-၃၂၃၀၇၅၃၅

ေဇာတိက(သာေကတ-ေဒါပံု)

၄၃၄၊ ေျမညီထပ္(၂-လႊႊႊႊႊႊာ)၊ ယမံုနာလမ္းမ၊ ေဇယ်ာသီရိရပ္ကြက္၊    ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၉-၇၈၁၇၆၇၁၇၀

ေဇာတိက(၇၈-မႏၲေလး)

၁၄၊ ၇၈-လမ္း ႏွင့္ ၃၃ လမ္းထိပ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၇၆၅၁၄၆၁၈၂

ေဇာတိက (ေနျပည္ေတာ္)

၅၀၁၊ ရာဇဌာနီလမ္း၊ ရြာေကာက္ရပ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၄၉၂၇၇၅၅၂ ၊ ၀၆၇-၂၅၄၂၂

ေဇာတိက (ပ်ဥ္းမနား)

၈၅၉၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမ၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၃၂၃၀၇၅၃၃