ေဇာတိကအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီလီမိတက္

၀န္ထမ္းအလိုရွိသည္။ (ျပည္တြင္း၌သာခန္႔ထားရန္)

ေဇာတိကကုမၸဏီ၏အဓိဌာန္ေဇာတိကကုမၸဏီသည္ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရးဝဲဂယက္တြင္ ေပါက္ဖြားလာျခင္းေျကာင့္ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ မတရားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အံၾကိတ္ခံ၍၊ တုျပိဳင္၍၊ဇဲြ၊ လံု့လ၊ ဝီရိယ၊ ပညာစြမ္းအားျဖင့္ေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေဇာတိကကုမၸဏီသည္ မွန္ကန္မႈ၊ ရိုးသားမႈ၊ သစၥာရိွမႈ တို့အား အစဥ္ျမတ္နိုးကုန္ၾကေသာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ား၏ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ မႈေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို့ ေအာင္ျမင္မႈအသီးသီးရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မွန္ကန္စြာ၊ ရိုးသားစြာ၊ သစၥာရိွစြာျဖင့္ ဆက္လက္ျကိုးစားေဆာင္ရြက္သြားပါမည္ဟုလည္း ဒါရိုက္တာအဖဲြ႔မွေလးနက္စြာကတိျပဳပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ေဇာတိကကုမၸဏီသည္ ေဇာတိကသကၤန္းပရိကၡရာလုပ္ငန္းအျပင္ ျမန္မာဘစ္ေရွာ႔ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ Mother Shops၊ TAB Book Centre၊ Par Par Cake & Bakery၊ Converse၊ iTAB Apple Store၊ TBit Software Industry ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအလွဆင္လုပ္ငန္းနွင့္ စိုက္ပို်းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခဲ့်လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွျပီး ဝန္ထမ္းအင္အားတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရိွေသာကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၈)

ပုဒ္မ- ၃၄၇ နိုင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ့ကိုမဆို ဥပေဒေရးရာတြင္ တန္းတူညီမွ်စြာ ရယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ေပးရမည္။ ထို့ျပင္ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကိုလည္းတန္းတူညီမွ်စြာရယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးရမည္။ ပုဒ္မ- ၃၄၉ နိုင္ငံသားမ်ားသည္ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တူညီေသာအခြင့္အလမ္းရရိွေစရမည္။ (က) ျပည္သူ့ဝန္ထမ္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ၊ (ခ) အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ၊ (ဂ) ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ၊ (ဃ) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈ၊ (င) အတတ္ပညာနွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ၊ (စ) ဝိဇၨာ ပညာ၊ သိပၸံပညာနွင့္ နည္းပညာရပ္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈ

နိုင္ငံေတာ္သမၼတနွင့္တကြ ဥပေဒျပုေရး၊ အုပ္ခု်ပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးက႑အသီးသီးတြင္ တာဝန္ယူေနျကေသာေခါင္းေဆာင္အသီးသီး၏ က်င့္ဝတ္၊ တာဝန္ခံမႈ နွင့္ မွန္ကန္ေသာ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ တည္ေဆာက္မႈတို့ကို လက္ခံယံုျကည္ပါေသာေျကာင့္ ေဇာတိကကုမၸဏီ၏ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၅ ခုနွစ္ ကာလအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခဲ့်လိုပါသည္။

ေဇာတိကကုမၸဏီအဓိဌာန္နွင့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား၏ အဓိဌာန္ကို ယံုၾကည္လိုက္နာနိုင္ၾကေသာ အသက္ (၁၈)နွစ္ နွင့္အထက္ နိုင္ငံသားမ်ားသည္ (၃)လအတြင္း ရိုက္ကူးထားေသာ လိုင္စင္ ကာလာဓါတ္ပံု (၂)ပံု၊ သက္တမ္းရိွ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ မိတၲဴ(၁) ၊ ရရိွထားေသာ ပညာေရး အေထာက္အထားမိတၲဴမ်ား၊ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္းရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္မူရင္း၊ ရပ္ကြက္တြင္းေနထိုင္ေျကာင္းေထာက္ခံခ်က္မူရင္းတို့နွင့္အတူေျကာ္ျငာပါသည့္ေန့မွစ၍(၂)ပတ္အတြင္းေအာက္ပါ ေနရာတြင္ မိမိလုပ္ကိုင္လိုေသာ အလုပ္အကိုင္နွင့္ ကုမၸဏီမွ ခန့္အပ္မည့္ ရာထူးအတြက္ လိုအပ္မည့္အရည္အခ်င္းကိုက္ညီမည့္ ရာထူးအား ေရြးခ်ယ္၍ကိုယ္ေရးရာဇဝင္နွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကဳံမ်ား ေရးသားျပီးတစ္ပါတည္းေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

ဤအလုပ္ေခၚေျကာ္ျငာတြင္ မပါဝင္သည့္ရာထူးမ်ားအတြက္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူသည္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီွသူျဖစ္ပါက လစ္လပ္ရာထူးမ်ား(သို့မဟုတ္) ေဇာတိကကုမၸဏီ၏ တိုးခဲ့်မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ခန့္ထားျခင္းျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ပါ၍ ေဇာတိကကုမၸဏီကို စိတ္ဝင္စားသူတိုင္း အလုပ္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

Group (A) Admin & HR

(၁)အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာက်ား/မ (၁) ဦး
(၂)လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက်ား/မ (၅) ဦး
(၃)လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာက်ား/မ (၃) ဦး
(၄)လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ (စီမံ)က်ား/မ (၃) ဦး
(၅)ကုမၸဏီလံုၿခံဳေရးအရာရွိက်ား/မ (၂) ဦး
(၆)ကုမၸဏီရံုးလုပ္ငန္းဌာနမွဴးက်ား/မ (၂) ဦး
(၇)ကုမၸဏီဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအရာရွိက်ား/မ (၂) ဦး
(၈)ကုမၸဏီဝန္ထမ္းခန္႔ထားေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအရွာရွိက်ား/မ(၂) ဦး
(၉)ကုမၸဏီဥပေဒေရးရာအရာရွိ(အခ်ိန္ပိုင္း/အၿမဲတမ္း)က်ား/မ(၂) ဦး
(၁ဝ)ကုမၸဏီစာရင္းစစ္အရာရွိ(အခ်ိန္ပိုင္း/အၿမဲတမ္း)က်ား/မ (၂) ဦး

Group (B) Account & Finance

(၁)လက္ေထာက္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ က်ား/မ (၂) ဦး
(၂)အႀကီးတန္းစာရင္းကိုင္ က်ား/မ (၁ဝ) ဦး
(၃)အငယ္တန္းစာရင္းကိုင္က်ား/မ (၂ဝ) ဦး
(၄)အေထြေထြစာရင္းကိုင္က်ား/မ (၁ဝ) ဦး
(၅)အႀကီးတန္း(ဘ႑ာေရး)က်ား/မ (၅) ဦး

Group (C) Sales & Marketing

(၁)လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာအေရာင္းက်ား/မ (၂ဝ) ဦး
(၂)မန္ေနဂ်ာ(Online Shopping)က်ား/မ (၂) ဦး
(၃)ကုန္ဝယ္မန္ေနဂ်ာ(ပန္းခ်ီ၊ပန္းပုႏွင့္ ျမန္မာ့အႏုပညာပစၥည္းမ်ား)က်ား/မ (၂) ဦး
(၄)လက္ေထာက္သိုေလွာင္ရံုမွဴးက်ား/မ (၂) ဦး
(၅)ေဆးဝါးကြ်မ္းက်င္က်ား/မ (၅) ဦး
(၆)ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းအေရာင္းကြ်မ္းက်င္က်ား/မ (၁ဝ) ဦး
(၇)အေရာင္းကြ်မ္းက်င္(စာအုပ္၊စူပါမားကတ္၊ကြန္ပ်ဴတာ)က်ား/မ (၅ဝ) ဦး
(၈)စူပါမားကတ္ အေရာင္းေငြကိုင္က်ား/မ (၂ဝ) ဦး
(၉)Marketing Managerက်ား/မ (၃) ဦး
(၁ဝ)Receptionistက်ား/မ (၅) ဦး
(၁၁)Phone Operatorက်ား/မ (၂) ဦး
(၁၂)လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းက်ား/မ (၁ဝ) ဦး
(၁၃)အေထြေထြဝန္ထမ္းက်ား/မ (၃ဝ) ဦး
(၁၄)သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းက်ား/မ (၁ဝ) ဦး

Group (D) Engineering (Construcion & Electricity)

(၁)ဗိသုကာအင္ဂ်င္နီယာ (Project Engineer)က်ား(၂) ဦး
(၂)ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအင္ဂ်င္နီယာက်ား(၃) ဦး
(၃)ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ (Site Engineer)က်ား(၃) ဦး
(၄)လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာက်ား(၃) ဦး
(၅)လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းကြ်မ္းက်င္က်ား(၅) ဦး
(၆) Draftsmanက်ား/မ (၂) ဦး
(၇)လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား(စတီး၊သံ၊အလူမီနီယံ၊ေဆးသုတ္၊
ေပၚလစ္၊ကြန္ပိုးစစ္၊ေရပိုက္၊ပန္းရံ၊လက္သမား၊ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္)
က်ား(၁ဝ) ဦး
(၈)ကြန္ပ်ဳတာျပဳျပင္၊ကြ်မ္းက်င္က်ား(၃) ဦး
(၉) AutoCaD Designerက်ား/မ(၂) ဦး

Group (F) Tab Publishing Group

(၁)အယ္ဒီတာခ်ဳပ္က်ား/မ (၁) ဦး
(၂)အယ္ဒီတာက်ား/မ (၂) ဦး
(၃)တာဝန္ခံအယ္ဒီတာက်ား/မ (၃) ဦး
(၄)စာျပင္ စာစီ တာဝန္ခံက်ား/မ (၂) ဦး
(၅)ပံုနိွပ္ကြ်မ္းက်င္ က်ား/မ (၅) ဦး
(၆)Graphic Designer/Layout Designerက်ား/မ (၄) ဦး
(၇)စာစီစာရိုက္ကြ်မ္းက်င္(အဂၤလိပ္/ျမန္မာ)က်ား/မ (၁ဝ) ဦး
(၈)သတင္းေထာက္က်ား/မ (၁ဝ) ဦး
(၉)ဓါတ္ပံုသတင္းေထာက္က်ား/မ (၂) ဦး
(၁ဝ)ဘာသာျပန္က်ား/မ (၂) ဦး
(၁၁)စာေပေရးရာကြ်မ္းက်င္က်ား/မ (၂) ဦး
(၁၂)ပင္တိုင္စာေရးဆရာ(ေဆာင္းပါး/အျခား)က်ား/မ (၂ဝ) ဦး
(၁၃)ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိကြ်မ္းက်င္က်ား/မ (၄) ဦး

Group (G) Par Par Bakery House

(၁)Baker (ေပါင္မုန္႔၊ ကိတ္မုန္႔)က်ား/မ (၂) ဦး
(၂)Baking Helper (မုန္႔ဖုတ္အကူ)က်ား/မ (၃) ဦး
(၃)Steward Supervisor (စားပြဲထိုး-ႀကီးၾကပ္)က်ား/မ (၃) ဦး
(၄)Stewardက်ား/မ (၁ဝ) ဦး
(၅)Pastry Chefက်ား/မ (၁) ဦး
(၆)Commisက်ား/မ (၂) ဦး
(၇)F&B Managerက်ား/မ (၁) ဦး
(၈)F&B Supervisorက်ား/မ (၅) ဦး
(၉)Cook(ဒယ္ကိုင္)က်ား/မ (၃) ဦး
(၁ဝ)Cook(ဓါးကိုင္)က်ား/မ (၃) ဦး
(၁၁)Kitchen Helper (မီးဖိုေဆာင္အကူ)က်ား/မ (၃) ဦး
(၁၂)Bar Tender Supervisorက်ား/မ (၃) ဦး
(၁၃)စက္ျပင္ (မုန္႔လုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္း)က်ား(၁) ဦး

Group (H) TBit Software Industry

(1)Product Development ManagerM/F(2)Post
(2)Project ManagerM/F(2)Post
(3)Ecommerce System DesignerM/F(2)Post
(4)System AnalysisM/F(5)Post
(5)Web Developer(PHP)M/F(10)Post
(6)Software Developer(C#)M/F(10)Post
(7)Programmer(VB)M/F(20)Post
(8)Hardware/Network EngineerM(5)Post
(9)Designer(Graphic/Web)M/F(2)Post

Group (I) Business Consultant

(1)Public Relation OfficerM/F(1)Post
(2)Human Resource Development OfficerM/F(1)Post
(3)Business Development OfficerM/F(1)Post
(4)AdvocateM/F(2)Post
(5)Marketing Project Strategic OfficerM/F(1)Post

ေဇာတိက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုမၸဏီလီမိတက္

အမွတ္ (၃၇) ၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕မုခ္(ဗဟန္းေစ်း)အနီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း-၀၁-၃၈၀၅၇၈၊ ၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၄၁၊ ၈၆၀၃၁၂၉ လိုင္းခြဲ-(၁၁)

Email- contact@zawtika.com