အလွဴဒါနအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

''လွဴတတ္လွ်င္ျမတ္သည္'' ''အလွဴေပးသူေဌးျဖစ္''ဟူ ေသာ စကားမ်ား ရွိသည္။ အလွဴဒါနဟူသမွ် အက်ိဳးေပးသည္ ခ်ည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အက်ိဳးေပးပံုခ်င္း မတူေခ်။ အလွဴခံ ပုဂိၢဳလ္၊ လွဴဘြယ္ဝတၴဳ၊ အလွဴရွင္၏ စိတ္ေစတနာစသည္တို႔ ကဲြျပားျခားနားသည္ႏွင့္အမွ် အက်ိဳးေက်းဇူး ကဲြျပားျခားနား ၾကသည္။ ေညာင္ေစ့ေလာက္ လွဴေသာ္လည္း ေညာင္ပင္ႀကီး ေလာက္ အက်ိဳးရသည္။ ေညာင္ပင္ႀကီးေလာက္ လွဴေသာ္ လည္း ေညာင္ေစ့ေလာက္သာ အက်ိဳးရသည္ဟူေသာ စကားသည္ အလွဴ ရွင္စိတ္ေစတနာ၊ လွဴဘြယ္ဝတၴဳ၊ အလွဴခံပုဂိၢဳလ္တို႔ စင္ၾကယ္ျမင့္ ျမတ္ မွန္ကန္ေစရန္ ၇ည္ရြယ္ၫႊန္းဆိုေသာ စကားျဖစ္သည္။

မ်က္ေမွာက္ဘဝႏွင့္ တမလြန္တို႔၌ ဒါနႏွင့္တူေသာ အမွီ အခိုေကာင္း၊ အေစာင့္အေရွာက္ေကာင္းဟူသည္ မရွိေခ်။ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အေလာင္းေတာ္ဘဝတြင္ ပါရမီျဖည့္ က်င့္ရာ၌ ဒါနပါရမီကုိ ေ၇ွးဦးစြာ ေဆာက္တည္ေတာ္မူခ့ဲၿပီး ဘု၇ား ျဖစ္ေတာ္မူေသာအခါ ပါရမီဆယ္ပါးတြင္ ဒါနပါရမီကို ဦးစြာ ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။

ပါရမီဆယ္ပါးတြင္ ဒါနပါရမီသည္ ျပဳရန္ လြယ္ကူသည္။ မ်ားစြာေသာ လူတို႔၌ ျပဳက်င့္ႏုိင္သည္။ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဳး တို႔သည္ ကံ, ကံ၏ အက်ိဳးကို ယံုၾကည္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အလွဴေရစက္ လက္ႏွင့္မကြာ လွဴဒါန္းသည့္ ဓေလ့ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ မိမိတို႔ အလွဴဒါန၏ အက်ိဳးေပးကို ထင္ထင္ရွားရွား သိျမင္၍ ပီတီသုခ၇ရွိေစရန္ အလို႔ငွာ ဤအလွဴဒါနအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစာအုပ္ကို ထုတ္ေဝရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

၃၅ (၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္းႏွင့္ ဗဟန္း(၃)လမ္းထိပ္၊ ေရႊတိဂံုအေရွ႕မုခ္အနီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၈၆၀၃၁၂၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္(၁၁၀)၊ အခန္း-၂၊ ျပည္လမ္း၊ (၈)မုိင္လမ္းဆံု၊ ရုိးမဘဏ္အနီး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၁-၆၅၆၃၁၃၇

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(တ/ဥကၠလာ)

(၁၄၅/က)၊ ပါရမီလမ္း၊ ပါရမီ အေ၀းေျပးေရွ႕၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ဖုန္း - ၀၁ ၅၆၃၂၆၇

ေဇာတိက(ဘုရင့္ေနာင္)

အမွတ္ (၁၀၀/၇)၊ သမုိင္းဘူတာရံုလမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ႏွစ္ထပ္တံတားေျခရင္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၃၂၂၁၂၁၂၈

ေဇာတိက (မ/ဥကၠလာ)

အမွတ္(၂/က)၊ ေခမာသီလမ္းမႀကီး၊ မ/ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၃၃၁၆၆၄၂၉

ေဇာတိက (ေျမနီကုန္း)

တိုက္(၁၇/A)၊ ပဒုမၼာလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း-၀၉-၃၃၁၆၆၄၂၇

ေဇာတိက(ေအာင္မဂၤလာ)

အေဆာင္(တ)၊ အခန္း(၄)၊ ဒဂံုလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး၀င္း၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၆၃၇၂၅၆

ေဇာတိက (အင္းစိန္)

အမွတ္(၈၀/ခ)၊ လိႈင္ျမစ္ကမ္းလမ္း၊ အင္းစိန္ေစ်းၾကီးေရွ႕၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၀၉ ၃၃၅၄၅၂၁၂

ေဇာတိက(ျပည္သူ႕ရင္ျပင္)

အမွတ္( G ၁၆-၁၇)၊ ေျမညီထပ္၊ Myanmar Culture Valley၊ ျပည္သူ႕ရင္ျပင္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၃၂၃၀၇၅၃၅